وبلاگicon
امام حسن مجتبی(ع)

اوصاف جسمانی امام حسن مجتبی ( علیه السلام ) 0

اوصاف جسمانی امام حسن مجتبی ( علیه السلام )

انس بن مالک درباره امام حسن(علیه السلام)می گوید:لم یکن أحد أشبه برسول اللّه ص من

الحسن بن على‏(1)؛ هیچ فردی از امام حسن(علیه السلام)شبیه تر به پیامبر(ص)نبوده است.)

أحمدبن حنبل به نقل از علی بن ابیطالب(ع) می نویسد:(کان الحسن أشبه برسول اللّه مابین الصدر

إلی الرأس والحسین أشبه فیما کان أسفل من ذلک‏(2)؛ حسن(ع)از سینه تا سر شبیه ترین فرد به

نبی گرامی اسلام بود و حسین از سینه به پایین بیش ترین شباهت را به آن حضرت داشت.